Escola Pompeu Fabra

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search
Wikitext.png L'article o secció necessita algunes millores en el seu format. (Col·laboreu!)

Pot necessitar retocs en negretes, cursives, capçaleres, enllaços, imatges, categories...

Història de l’escola:

L’escola pública Pompeu Fabra s’inaugurà, de fet, el curs 1976-77 en unes aules prefabricades. Inicialment comptava amb 8 unitats escolars d’assistència mixta d’EGB, 5 de primera etapa d’EGB i 3 de segona etapa d’EGB –una de l’àrea de filologia, una de l’àrea de matemàtiques i ciències de la naturalesa i una de l’àrea de ciències socials-. Amb aquesta finalitat, es creen 8 unitats escolars mixtes d’EGB per funcionar en locals prefabricats. L’acord del ple municipal adoptat en sessió extraordinària el 17 de març fixà la titularitat del "POMPEU FABRA" al complex docent en construcció. L’any 2000 s’annexà el CEIP Ventura Gassol, veí del barrí, per tal de consolidar la matrícula, en clara regressió en els darrers anys en ambdues escoles. Des de llavors el centre consta de una doble línia per a la Primària i Educació Infantil.


Definició de l’escola: El CEIP Pompeu Fabra és una escola catalana que creu que el sentit d'arrelament a la comunitat de la qual forma és fonamental en el desenvolupament de la personalitat. És pluralista en la mesura que entenem que l'acceptació i el reconeixement dels valors de la diversitat són indispensables per a la vida en societat i que l'escola no es pot limitar a ser una transmissora de coneixements. S'ha de corresponsabilitzar, amb els pares i la societat, en l'estructuració d'una personalitat plena dels alumnes, la solidesa dels valors ètics de la qual en facin persones amb gruix humà i amb pes moral dins la societat. Això tenint sempre com a objectiu el desenvolupament integral de l'alumnat tenint en compte les característiques individuals de cada alumne mitjançant una educació tolerant, solidària i potenciant aquelles pràctiques educatives que dediquen una especial atenció a la llibertat i la responsabilitat, en el desenvolupament del criteri i de l'autoestima i en el gaudir del treball ben fet donant sempre eines i instruments per educar i aprendre.

Aspectes Pedagògics: El nostre ideari pedagògic es basa en desvetllar i potenciar en cada alumne/a totes aquelles capacitats que puguin contribuir al seu progrés com a persona, tant en la seva dimensió individual, com col.lectiva i social, així com potenciar estils d'aprenentatge i capacitats de treball amb el grau d'autonomia suficient que permeti l'aplicació a nous entorns i a noves situacions, necessaris a nivell pedagògic, social i laboral. Comptem amb professorat especialista de música, d'anglès, d'educació especial i d'educació física. Celebrem i donem importància a les festes tradicionals i populars i realitzem sortides pedagògiques i altres activitats. També realitzem entrevistes periòdiques amb les famílies i col·laborem conjuntament amb els especialistes de Serveis Socials.


Pompeu Fabra: Pompeu Fabra i Poch Va néixer en l'antiga Vila de Gràcia de Barcelona el 20 de febrer de 1868 i va morir a Prada el 25 de desembre de 1948. Va ser un enginyer industrial conegut per haver establert la normativa moderna de la llengua catalana. Els anys més productius de la seva vida intel·lectual els va passar a Badalona (1912-1939) fins a l'exili a França.

Referències


Crystal Clear app package network.png A aquest article li manquen les coordenades. Podeu ajudar afegint-les.
Camera-photo.png Aquest article necessita d'una imatge per millorar. Afegiu-ne una o carregueu-la.